Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xem tiếp »

Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước có SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con... Xem tiếp »

Bộ Tài chính cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh và biên chế công chức

Năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục… Xem tiếp »