Quyết liệt tái cấu trúc, 5 tháng, PVN nộp ngân sách nhà nước 40,8 ngàn tỷ đồng

05.06.2018, 06:17 AM

Tính đến hết tháng 5/2018, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước đạt 40,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm 2018.
Giàn khai thác dầu khí

Trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, khó khăn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn. Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong tái cấu trúc, cùng những giải pháp hết sức cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2018, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong tháng 5 đã đưa mỏ Bunga Pakma – PM3CAA vào khai thác (bắt đầu khai thác từ ngày 12/5/2018, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Năm đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng Năm đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng, lũ kế 5 tháng, đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch. Ngoài ra, sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.

Về sản xuất điện, báo cáo của PVN cho biết, trong tháng Năm đạt 2,08 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch tháng. Tính chung 5 tháng, sản xuất điện đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng. 

Trong khi đó, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 650 ngàn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tất cả các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 2-17% kế hoạch 5 tháng đề ra.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 21% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách nhà nước vượt 32% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu cũng được PVN triển khai quyết liệt, theo đúng lộ chỉ đạo của Chính phủ. Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực trên tinh thần sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất; tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và ứng phó tình huống khẩn cấp tiếp tục được đảm bảo. Các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục, an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng… Điều kiện lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và sức khỏe của người lao động được đảm bảo. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức kiểm tra.

Công tác quản lý chất thải và giám sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Năng lực ứng phó trong tình huống khẩn cấp được nâng cao, kịp thời ứng phó với 16 cơn bão trong năm 2017... Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 5/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn. Theo đó, Ban Lãnh đạo điều hành (Ban Tổng Giám đốc) của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định (không quá 6 người); giảm đầu mối các Ban tham mưu chuyên môn từ 23 Ban/Văn phòng xuống còn 14 Ban/Văn phòng; đồng thời Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

CHGT