3 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Cơ hội giao thương - Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy, số lượng doanh nghiệp còn phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, theo đó Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và 01 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP qua đó đảm bảo công tác cổ phần hóa, thoái vốn được thực hiện đúng pháp luật, theo thị trường và công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Nhà nước.

Liên quan đến tình hình cổ phần hóa, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019 có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoàn thành 30/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp còn phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

Cũng trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Bước sang tháng 6, Bộ Tài chính cho biết, sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh về tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn đối với các doanh nghiệp Nhà nước; Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; Tập trung trình các cấp có thẩm quyền các đề án, chính sách với các nội dung chính gồm các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công.

(Visited 10 times, 1 visits today)